วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2* 
กลุ่มที่ 2 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน

2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้มีพื้นที่สร้างผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ

3. เพื่อเป็นฐานความรู้ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้ทำการศึกษาค้นคว้า

4. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 
สาขาที่รับตีพิมพ์

นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, พยาบาลศาสตร์,

สาธารณสุขศาสตร์, บริหารศาสตร์,การบัญชี, คอมพิวเตอร์,

การแพทย์แผนไทย, การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่   ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

 
E-journal

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 

  

การพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์
บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา จะต้องได้รับการพิจารณราจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน

ข้อตกลง

1. บทความทุกเรื่องต้องเป็นบทความในศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนารับตีพิมพ์เท่านั้น

2. บทความทุกเรื่องต้องได้รับการตรวจทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (PeerReview)จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

3. ความคิดเห็นใดๆ ที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นของผู้เขียน (ความคิดเห็นใดๆ ของผู้เขียน กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย)

4. กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก แต่ให้อ้างอิงแสดงแหล่งที่มาด้วย

5. ในกรณีที่พบว่าบทความถูกตีพิมพ์ซ้ำในวารสารอื่น และกองบรรณาธิการลงความเห็นว่า “ตีพิมพ์ซ้ำ” บรรณาธิการขอยกเลิกบทความ และจะแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเจ้าของบทความทันที

 

การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา

ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้
1. ส่งต้นฉบับบทความ
2. ส่งแบบเสนอต้นฉบับ(สามารถโหลดได้จากเอกสาร แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์

3. ตรวจสอบ Format ต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด (หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารอาจไม่รับพิจารณา) โดยสามารถศึกษาได้จาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

4. การส่งเอกสารต่างๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้