• บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ต่อ)

          วารสารวิชาการ (อังกฤษ: academic / scientific / scholarly journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ...

  Read more: ...

 • บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

          วารสารวิชาการ (อังกฤษ: academic / scientific / scholarly journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ...

  Read more: ...

 • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2* * กลุ่มที่ 2 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)     วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา...

  Read more: ...

 

 

      วารสารวิชาการ (อังกฤษ: academic / scientific / scholarly journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้เป็นการเฉพาะว่าวารสารผ่านการทบทวน (peer-reviewed periodical) วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก บทปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ งานตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพเรียกโดยทั่วไปว่า นิตยสารวิชาชีพ (professional magazine)

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

พฤกษเคมีเบื้องต้น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด และประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระใบของสมุนไพรที่ใช้ฝาดสมาน

เพชรน้าผึ้ง รอดโพธิ์, ผดลเดช ปัญญาพยัตจาติ, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, นุชบา สุวรรณโคตร และอาวุธ หงษ์ศิริ
1-5

สภาพการผลิตและแนวทางการตลาดเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัดอุบลราชธานี

สุจินันท์ ใจแก้ว และอุทัย อันพิมพ์
 6-18

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดสมุนไพรกลุ่มอายุวัฒนะ

ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้าผึ้ง รอดโพธิ์, อัจฉรา แก้วน้อย, อาวุธ หงษ์ศิริ
 19-25

องค์ประกอบพฤกษเคมีเบื้องต้น และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดสมุนไพรในตารับยามหานิลแท่งทอง

นุชบา สุวรรณโคตร, อัจฉรา แก้วน้อย, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, เพชรน้าผึ้ง รอดโพธิ์, ผดลเดช ปัญญาพยัคจาติ
 26-29

การศึกษาปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านคอมพิวเตอร์ของประชากร ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

จันทิมา เข็มสุข, รศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว
 30-27

การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสุขศาลามาตรฐานระดับเพชร จังหวัดกาฬสินธุ์

เอกรินทร์ สังขศิลา, ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม และ กฤษณ์ ขุนลึก
38-47

การพัฒนาสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนูรังสิมาเพื่อใช้ในการทาผลิตภัณฑ์เจลพริก

อัจฉรา แก้วน้อย, สุชาดา มานอก, ศุภรัตน์ ดวนใหญ่, ยุวดี หงษ์พรหม
48-54

การบริหารการกากับสื่อโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น ในพื้นที่อีสานตอนล่าง

กวิล ชัยเกียรติ, บุญเลิศ ไพรินทร์, สถิตย์ นิยมญาติ, วรางคณา โพธิรักษ์
55-68

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการด้าน สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชญาภัทร พันธ์งาม, ทวินันท์ นามโครต, และศิริพร ราชบัวน้อย
69-79

ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชาชน ตำบลน้าผุด อำเภอระงู จังหวัดสตูล

ดลชย เลิศวิจิตรอนันต์, ลัญจกร เสวตะ, กัญญนัทธ์ แสงศรี, และสมคิด พันธ์แก่น
80-91

ความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วาสินี ทีคาเกษ, วชิระ เข็มพงษ์, พรพนา สระหารดิษ, และดร.เอกพงษ์ สารน้อย
92-102

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองหนอน ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อัสฟีญ่า หะยีดาโอะ, รุ่งฤทัย บุญทศ, โชติมณี พีระสวัสดิ์, และรองศาตราจารย์ประสิทธิศักดิ์ ศิริจารุภัทร
103-110

ปัจจัยที่มี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เสาวนีย์ ลาเสือ, ปรวุฒิ เมืองอู่, อภิเชษฐ์ เจริญท้าว, และศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ
111-120

ระดับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

วิศรุต สุริยะวรรณ, ชนาธิป สมศรีรื่น, และวฤณนา วิเศษไพฑูรย์
121-131

การส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่นกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น 10-22 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

รัตนาภรณ์ คาหมูน, สิทธิชัย สิงห์สุ, กัญจนภรณ์ ธงทอง, และทิพวรรณ ขามรัตน์
132-142

การใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ชานาญ ชาดิษฐ์, วรรณภา เนาวราช, ปานเทพ ฝอยทอง
143-156

ปัจจัยที่มีตวามสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของประชาชน ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อธิเมศร์ ด้วงเงิน, ละออ ศรีสุมา, กัลยา กุระนาม, และดร.เอกพงษ์ สารน้อย
157-170

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ อายุ 15 - 60 ปี ที่อาศัยอยู่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านสามแยก อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ บุตราช, ประดับมุก ธนจิรโชติ, บุษรินทร์ ฤทธิมนตรี, และชัญญานุช สวัสดิ์
171-179

พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากพญา ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จริยา เศรษฐชนะ, เขมรัศมิ์ มณีสุวรรณ, และพิทยา บุญอินทร์
180-191

การศึกษาระดับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิชาญ แสงสุขวาว, อมฤทธิ์ จันทนลาช
192-200

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก

บ้านหนองเกาะ ตำบลตระเปี่ยงเตีย อำเภอลาดวน จังหวัดสุรินทร์

วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ, ทรงกลด พลพวก, และ สันธนะ ประสงค์สุข
201-206

ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการขอรับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมของ สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เขต 2 (อุบลราชธานี)

กิจจา วรรณสุทธิ์, และดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
207-215

กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการดาเนินงาน “ทุกพื้นที่ปลอดเหล้าในงานศพ” ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

เกรียงศักดิ์ บุตรวงษ์, ดร.กฤษณา วุฒิสินธ์, และดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี
216-223

การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ

ของลูกค้าร้านอาหารแจ่วฮ้อนอภิรมย์ สาขา 2 จังหวัดขอนแก่น

ชาตรี ทินราช, รศ.ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
224-231

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

หิรัญญิการ์ ลาสา, จักริน วชิรเมธิน
232-240

สมรรถนะการทางานและคุณภาพการบริการของพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในศูนย์บริการมือถือ

ดร. ชินวัตร เชื้อสระคู
241-249

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา

พันตารวจโท ดร. สมนึก เขมทองคำ, ฐณิชา สาลีพันธ์, รองศาสตราจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์
250-261

การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนคดีการค้ามนุษย์

โดยใช้โปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ หรือ ChatBot

พันตารวจโทปัญญา ชะเอมเทศ
262-275

บิทคอยน์ กับ เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

เพ็ญนฤมล จะระ,วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ, ทรงกลด พลพวก และ พิสชานันท์ สนธิธรรม
276-282

การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด

กฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์
283-291

ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหายในการนำคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมือง

มณฑิตา ผลประเสริฐ
292-305

ความรับผิดทางอาญาเกี่ยวกับโปรแกรมเรียกค่าไถ่ในกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ปรมินทร์ แสงศักดิ์สิทธารถ
306-318

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภัทรกิติ์ บุญละคร
319-331

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)