วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การคิดแบบหมวก 6 ใบ

ผศ.ดร.พรพิมล พงศ์สุวรรณ

4-6

Download

 ลักษณะผู้บริหารที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ

 ดร.กฤษณะ บุหลัน

 7-12

 Download

 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด 

 ประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์ รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

 13-20

 Download

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกำลังกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จ่าสิบเอกหญิงเดือนเพ็ญ ขวัญรักษ์นาวาอากาศโทหญิง

ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

 21-31  Download

 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการเก็บถนอมอาหารของเจ้าของร้านค้าในเขตตำบลหนองขวาว อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 ปาริชาต ยลถวิล

ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

 32-43

 Download

 ความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลยาง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

 วัลยาง ยางงาม

นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

 44-58

 Download

คุณลักษณะการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 วรญา วงศ์เศษ ดร.ปานวาด วรกาญจนบุญ  59-66  Download
สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์, ดร.ภาสกร อินทรารุณ  67-78  Download
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  ดารารัตน์ จงกล ดร.กฤษณะ บุหลัน  79-88  Download

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานในการรับชำระภาษีโรงเรือนโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 เยาวภา ชาติประเสริฐ

ดร.กฤษณะ บุหลัน

 89-96  Download

ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อการดำเนินงานแก้ไขบัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

 ดาบตำรวจอุทัย ศรไชย ดร.กฤษณะ บุหลัน  97-108  Download
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมปลอดเหล้าเข้าศาสนสถานเขตเทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 พระครูวิสุทธิสันติธรรม/แสดกระโทก

ดร.ปานวาด วรกาญจนบุญ

 109-117  Download

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว

118-122  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)

    Download

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

1-4

Download

การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 ดร.พิษณุ อภิสมาจารโยธิน

 5-9

 Download

 การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.เรวัฒน์ ค้าขาย

 

10-16

 

 Download

การจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

ดร.ฬิฎา สมบูรณ์

 17-24  Download

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

 สมเกียรติ จินดาว รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

 25-37

 Download

คุณภาพการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรบริการประชาชนเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พรตา ประสารทอง ดร.กฤษณะ บุหลัน

 38-46

 Download

การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

 เชาวลิต สาตร์นอก 47-54  Download
การพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ศิริราช  ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์  55-64  Download

ปัญหาและอุปสรรคผลกระทบและแนวทางการพัฒนาตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 67-72  Download

ภาวะผู้นำ และความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ดำรง ใสแสง

ผศ.สุดใจ บุญอารีย์ ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง

 73-77  Download

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียนกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 ผศ.สนธยา เกาะสมบูรณ์  78-82  Download
 รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

 

ดร.พิมุกต์ สมชอบ ผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ

 

 83-91  Download

หนังสือ:ทางนิพพาน

ชัยวุฒิ เทโพธิ์

92-95  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)

    Download

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์: มิติทางจิตวิญญาณในการทำงาน

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์

1-9

Download

อัตลักษณ์และความรุนแรงทางเพศของวยรุ่นไทยในอินเตอร์เน็ต

 ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

 10-14

 Download

การวิจัยเชิงอนาคต

ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

 

15-27

 

 Download

การวิจัยสถาบัน: เครื่องมือสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดร.ฬิฏา สมนา

 28-34  Download

คู่มือการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

 

ปิยนารถ สาระวงศ์ และรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

 

35-44

 Download

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลาชธานี เขต 3

ลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ และรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

 45-55

 Download

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิง ในเขตตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 วิทิน สร้อยเพชร และดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ 56-68  Download
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของมารดาทีมีบุตรต่ำว่า 1 ปี ที่มารับบริการ       โรงหมอแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงสี สุพักดี และดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์  69-77  Download

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอบลราชธานี

สุชาดามณี บุญจรัส 78-86  Download

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไพลูนณ์ เปี่ยมปรัชญากุล และดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล

 87-94  Download

ความคิดเห็นขอองผู้สูงอายุต่อารรับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

 สิริธัญ กองแก้ว และดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล  95-101  Download
 

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลาชธานี เขต 3

 

เขมณัฏฐ์ ธรณีและดร.ไพวุฒิ ลังกา

 

 102-111  Download

บทความปริทัศน์

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช และนายสุรพลสายพานิช

112-115  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ัฉบ็ับเต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

กรอบและแนวทางในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นนายได้หลักขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น

ดร.โกศล สอดส่อง

1-7

Download

ประสิทธิภาพของพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

 ไพรสุวรรณ คะณะพันธ์

8-13

 Download

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

กาญจนา ชัยชุมพล

 

14-19

 

 Download

การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ทะนงศักดิ์ แก้วศรีทอง ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น

 20-28  Download

ปัญหาการพัฒนาผลงานวิชาการของครูที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

 

จารุณี แก้วศรีทอง ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น

 

29-37

 Download

การปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอมหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจังหวัดสระแก้ว

ดร.สุรศิกดิ์ คนมั่น

 38-44

 Download

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 อุไรวรรณ มณีล้ำ ดร.ชวนคิด มะเสนะ 45-55  Download
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พิกุล แสวงสุข รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  56-67  Download

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัยและความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กิจชัย ชิณโคตร ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น 68-77  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

สุขภาพกับคนไทยยุคเจนเนอเรชั่นศตวรรษที่ 21 ในการทำงาน

ศร.ดร.พาณี สีตกะลิน

5-12

Download

การสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์วิกฤต          

 ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

13-16

 Download

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดร.สิริพร แสนทวีสุข

 

17-20

 

 Download

ความเป็นหนึ่งในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในการนับถือศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม

ดร.โกศล สอดส่อง

 21-25  Download

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม (Hail Trip) สำหรับนักศึกษาแพทย์ศิริราชชั้นปีที่ 2

 

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

 

26-33

 Download

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว

 34-40

 Download

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจ่ายยาจากสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

 นราวดี แก้วคำ รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 41-47  Download
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอดในหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุภาพร วสุอังกูร รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  48-54  Download

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

รชตพร น้อยนิน ดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล 55-62  Download

ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

 พรรณิภา กลีบบัวทอง ดร.สุรีรัตน์ โบจรัส  63-69 Download

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อปัจจัยที่เอื้อยต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นงเยาว์ ออกรรัมย์ ดร.สมาพร ศิริลาภ 70-75 Download

ภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสตึก 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ลักขณา บุญอาจ ดร.สมาพร ศิริลาภ 76-83 Download

ข่มขืน : ปัญหาความรุนแรงทางเพศ

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

84-87

Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

 การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากการพัฒนาโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

 ดร.พิมล  วิเศษสังข์

1-11

Download

 วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

 กาญจนา   ชัยชุมพล 

12-16

 Download

 หลักการตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศสำหรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศราวุฒิ  แสงคำ

 

17-22

 

 Download

 จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้ชุมชนเกิดความยังยืน

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์

 23-25  Download

 ประเด็นเทคนิคทางกฎหมายและหลักนิติธรรม

 

ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวศิน, ราชบัณฑิต

 

26-33

 Download

เส้นทางการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม

ดร.สมพร  ศิริลาภ

 34-40

 Download

การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

 ปุญชรัสมิ์  ศรีนะพันธ์ 41-45  Download
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักและประพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย

ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

 46-54  Download

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตามรูปแบบ CIPP Model อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อดุลย์  วรรณชาติ, ดร.นิพลธ์  มานะสถิตพงศ์

 55-61  Download

ความสนใจในกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วลีรัตน์  โคตรสังข์, ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

 62-68 Download

การพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

พัสราภรณ์  ยี่สารพัฒน์, ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

69-77 Download

การบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กรณศึกษาบ้านหนองตาเข็ม  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

บุษยรัตน์  สมสวย  ดร.โกศล  สอดส่อง 78-86 Download

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อุดร  ไชยภักดี,  รศ.ดร.สมาน  อัศวภูมิ

87-95

Download

การประเมินการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดน-กัมพูชา อีสานใต้

สมควร  โมทะจิตร

 96-108  Download

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ:กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล5  (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)

ละเอียด บุญเจริญ  109-119  Download

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานบริการในสถานบริการ ในเขตเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

อาภรณ์ ดีรื่นรัมย์ 

รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล

 120-127  Download

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

กนกวรรณ  ขันเงิน

ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

128-133  Download

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐพร ส่งสุข 

ดร.โกศล   สอดส่อง

 134-141  Download

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

 

 พรทิพย์  แก้ววงษา, รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช  142-150  Download
คุณภาพและปัญหาการให้บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1

ธัญลักษณ์  แก้วเนตร, ผศ.ดร.อนุศัดดิ์  เกตุศิริ, ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ์

 151-155  Download

กลยุลธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสเต็กเฮาส์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

 ธีมาณัฏฐ์  เทียมทัศน์

ดร.จตุรงค์ ศรีวงวรรณะ

ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ์

 156-160  Download
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล่มืองศรีสะเกษ  

เมทินี  ณุศรีจันทร์ 

ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐ

ผศ.ชื่น  ศรีสวัสดิ์

 161-165  Download
 ผู้ปริทัศน์ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
             ลายแทงนักคิด                              
 ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์  166-173  Download

 หนังสือ : กระบวนทัศน์ใหม่ ทางการศึกษา : กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21

           ผู้เขียน: รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

 ดร.สมาพร ศิริลาภ  174-177  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา: พฤติกรรมและกฎหมาย

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ และคณะ

1-3

Download

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ในพื้นที่ชานเมืองและชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช      

รศ.สมศักดิ์ บุตราช

14-20

 Download

ปัญหาการบังคบใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด

สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์

 

21-28

 

 Download

สภาพการบริหารตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดยโสธร

สุดาวรรณ พรมลี รศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ

 29-38  Download

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

 

อุดร ไชภักดี รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

 

39-49

 Download

บทบาทผู้นำของผู้บริหารสถามศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

จารุณีย์ พรมสีใหม่ รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

 50-60

 Download

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

 อรณา ศรีสมุทร รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ 61-72  Download

ศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

พัชรวลัย บรรเทา  73-81  Download

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร

ศุภรางค์ แสงหิรัญ 82-94  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การพัฒนาทักษะการให้บริการสุขภาพแนวใหมของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เยาวลักษณ์ มีบุญมาก และคณะ

1-14

Download

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

จิริยา อินทนา และคณะ

15-28

 Download

ปัญหาและความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว     กรณีศึกษา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ และคณะ

 

29-44

 

 Download

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม และคณะ  

 45-56  Download

ความรู้และทัศนคติต่อการออกกําลังกายของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

 

ศศธร น้อยอามาตย์ และคณะ

 

57-67

 Download

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวาน กรณีศึกษา หมู่ที่ 13 ตําบลแพงใหญ่ อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

 น่ารัก จุดาบุตร และคณะ  68-76  Download

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

รุ่งฤทัย บุญทศ และคณะ

 77-85

 Download

ทัศนคติของแรงงานก่อสร้างต้อความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 ศราวุฒิ แสงคํา และคณะ 86-98  Download

การเข้ารหัสผ่านระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของการส่งข้อมูลยืนยันตัวตน

อมฤทธิ์ จันทนลาช  99-104  Download

โครงสร้างอํานาจหน้าที่ของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใต้การกํากับดูแลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์

เสาวลักษณ์ หีบแก้ว    

105-120  Download

นโยบายยาเสพติดและกฎหมายยาเสพติด: สงครามยาเสพติดและการยุติสงคราม

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์  ผศ.ตรเี นตร สาระพงษ์ 121-138  Download

แนวทางการพัฒนาการดำเนินคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมือง

 

กันยารัตน์ สุทธิมนัส

ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ

ดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค

 

139-147 

 Download

 

โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ

 

ที่เหมาะสมของนักเรียนมุสลิม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 

 ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์

 All  Download

 

การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  โดยประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบอิสลามของนักเรียนมุสลิม โรงเรียนบ้านระแว้ง ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์

 All  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

สุรีพร บัวจีน

ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา

1-14

Download

 

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดแบบตรง

 

มณฑิรา แก้วตา

15-29

 Download

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

อภิญญา เนื่องหล้า

ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา

 

30-43

 

 Download

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด

 

อานุภาพ แก้วศักดิ์

ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา

  

 

44-57

 Download

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การนำไปใช้ในการศึกษาพยาบาล

ดร. เยาวลักษณ์ มีบุญมาก

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์

วิริยา โพธิ์ขวาง

 

58-67

 Download

การสอนบูรณาการแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

จิริยา อินทนา

เพลินตา พรหมบัวศรี

เยาวลักษณ์ มีบุญมาก

กัลยา ศรีมหันต์

นุจรี ฮะค่อม

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์

 

68-80

 Download

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

 

สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์

ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์

 

81-87

 

 Download

มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

กรรณิการ์ กิจนพเกียรติ

จิริยา อินทนา

อัศนี วันชัย

กนิพันธ์ ปานณรงค์วิริยา

โพธิ์ขวาง-ยุสท์

88-94

 Download

การศึกษาประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

 

ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี

จิริยา อินทนา

ดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมาก

นพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ

 

95-105

 Download

ผลของการฝึกอบรมโดยใช้การสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

 

ฉัทฐกร ธัญเกียรติ

ดร. เยาวลักษณ์ มีบุญมาก

เพลินตา พรหมบัวศรี จิริยา อินทนา

 

106-115

 Download
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงศ์

ดร.ชุติมา มาลัย

นพวรรณ ดวงจันทร์

ดนุลดา จีนขาวขำ

 116-128  Download

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

ฐณิชา สาลีพันธ์

ลัญจกร เสวตะ     

ปรวุฒิ เมืองอู่ พิชยา อุโฆษอารามิก

129-134

Download
 

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

 

อัสฟีญ่า หะยีดาโอ๊ะ

กิ่งกนก รักษนาเวศ

วาสินี ทีคำเกษ

ฐณิชา สาลีพันธ์

135-139

Download
 

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

 

 จริยา เศรษฐชนะ

ศรศักดิ์ ตันตะโนกิจ รมย์กมล วิจิตรจันทร์

140-145

Download
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

 ชญาภัทร พันธ์งาม

รมย์กมล วิจิตรจันทร์ ดาวเรือง สายจันทร์

146-151 Download
 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกข้าวในหมู่บ้านโคกกู่ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 

ตรีเนตร สาระพงษ์

คนธนันท์ อุตชุมพิสัย กฤตนัย มณีนวล

152-158 Download