• บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

            วารสารวิชาการ (อังกฤษ: academic / scientific / scholarly journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ...

    Read more: ...

  • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2* * กลุ่มที่ 2 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)     วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา...

    Read more: ...

 

 

      วารสารวิชาการ (อังกฤษ: academic / scientific / scholarly journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ หรือที่เรียกวารสารประเภทนี้เป็นการเฉพาะว่าวารสารผ่านการทบทวน (peer-reviewed periodical) วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ งานวิจัยที่มีความเริ่มแรก บทปริทัศน์ และการวิจารณ์หนังสือ งานตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่ไม่มีการตรวจรับคุณภาพเรียกโดยทั่วไปว่า นิตยสารวิชาชีพ (professional magazine)

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การคิดแบบหมวก 6 ใบ

ผศ.ดร.พรพิมล พงศ์สุวรรณ
4-6

ลักษณะผู้บริหารที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ

ดร.กฤษณะ บุหลัน
 7-12

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด

ประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
 13-20

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกำลังกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จ่าสิบเอกหญิงเดือนเพ็ญ ขวัญรักษ์นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
 21-31

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการเก็บถนอมอาหารของเจ้าของร้านค้าในเขตตำบลหนองขวาว อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปาริชาต ยลถวิลดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
 32-43

ความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลยาง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

วัลยาง ยางงามนาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก
 44-58

คุณลักษณะการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วรญา วงศ์เศษดร.ปานวาด วรกาญจนบุญ
 59-66

สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์ดร.ภาสกร อินทรารุณ
 67-78

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดารารัตน์ จงกลดร.กฤษณะ บุหลัน
 79-88

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานในการรับชำระภาษีโรงเรือนโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

เยาวภา ชาติประเสริฐดร.กฤษณะ บุหลัน
 89-96

ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อการดำเนินงานแก้ไขบัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ดาบตำรวจอุทัย ศรไชยดร.กฤษณะ บุหลัน
 97-108

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมปลอดเหล้าเข้าศาสนสถานเขตเทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

พระครูวิสุทธิสันติธรรม/แสดกระโทกดร.ปานวาด วรกาญจนบุญ
 109-117

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว
118-122

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
1-4

การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร.พิษณุ อภิสมาจารโยธิน
 5-9

 

การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.เรวัฒน์ ค้าขาย
10-16

 

การจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

ดร.ฬิฎา สมบูรณ์
 17-24

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

สมเกียรติ จินดาวรศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
 25-37

 

คุณภาพการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรบริการประชาชนเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พรตา ประสารทองดร.กฤษณะ บุหลัน
 38-46

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

เชาวลิต สาตร์นอก
47-54
 

การพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ศิริราช

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธินรศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
 55-64
 

ปัญหาและอุปสรรคผลกระทบและแนวทางการพัฒนาตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

ชัยวุฒิ เทโพธิ์
67-72
 

ภาวะผู้นำ และความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ดำรง ใสแสงผศ.สุดใจ บุญอารีย์ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง
 73-77
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียนกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.สนธยา เกาะสมบูรณ์
 78-82
 

รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.พิมุกต์ สมชอบผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ
 83-91
 

หนังสือ:ทางนิพพาน

ชัยวุฒิ เทโพธิ์
92-95
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)


 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 

ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้แต่ง
หน้า
ดาวน์โหลด

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์: มิติทางจิตวิญญาณในการทำงาน

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์
1-9

อัตลักษณ์และความรุนแรงทางเพศของวยรุ่นไทยในอินเตอร์เน็ต

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
10-14

 

การวิจัยเชิงอนาคต

ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
15-27

 

การวิจัยสถาบัน: เครื่องมือสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดร.ฬิฏา สมนา
 28-34
 

คู่มือการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ปิยนารถ สาระวงศ์ และรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
35-44

 

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลาชธานี เขต 3

ลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ และรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
 45-55

 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิง ในเขตตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทิน สร้อยเพชร และดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
56-68
 

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของมารดาทีมีบุตรต่ำว่า 1 ปี ที่มารับบริการ โรงหมอแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เวียงสี สุพักดี และดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์
 69-77
 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอบลราชธานี

สุชาดามณี บุญจรัส
78-86
 

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไพลูนณ์ เปี่ยมปรัชญากุล และดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล
87-94
 

ความคิดเห็นขอองผู้สูงอายุต่อารรับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

สิริธัญ กองแก้ว และดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล
 95-101
 

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลาชธานี เขต 3

เขมณัฏฐ์ ธรณีและดร.ไพวุฒิ ลังกา
102-111
 

บทความปริทัศน์

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช และนายสุรพลสายพานิช
112-115
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ฉบับเต็ม)  

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

กรอบและแนวทางในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นนายได้หลักขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น

ดร.โกศล สอดส่อง
1-7

ประสิทธิภาพของพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ไพรสุวรรณ คะณะพันธ์
8-13

 

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

กาญจนา ชัยชุมพล
14-19

 

การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ทะนงศักดิ์ แก้วศรีทอง ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น
 20-28
 

ปัญหาการพัฒนาผลงานวิชาการของครูที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

จารุณี แก้วศรีทองดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น
 
29-37

 

การปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอมหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจังหวัดสระแก้ว

ดร.สุรศิกดิ์ คนมั่น
38-44

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

อุไรวรรณ มณีล้ำ ดร.ชวนคิด มะเสนะ
45-55
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

พิกุล แสวงสุข ศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
 56-67
 

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัยและความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กิจชัย ชิณโคตร ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น
68-77
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เต็ม) 


 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

สุขภาพกับคนไทยยุคเจนเนอเรชั่นศตวรรษที่ 21 ในการทำงาน

ศร.ดร.พาณี สีตกะลิน
5-12

การสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์วิกฤต          

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
13-16

 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดร.สิริพร แสนทวีสุข
17-20

 

ความเป็นหนึ่งในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในการนับถือศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม

ดร.โกศล สอดส่อง
 21-25
 

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม (Hail Trip) สำหรับนักศึกษาแพทย์ศิริราชชั้นปีที่ 2

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธินรศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์
26-33

 

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว
 34-40

 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจ่ายยาจากสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

นราวดี แก้วคำรศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
41-47
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอดในหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สุภาพร วสุอังกูรรศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
 48-54
 

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

รชตพร น้อยนินดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล
55-62
 

ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

พรรณิภา กลีบบัวทองดร.สุรีรัตน์ โบจรัส
 63-69


ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อปัจจัยที่เอื้อยต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นงเยาว์ ออกรรัมย์ดร.สมาพร ศิริลาภ
70-75

ภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสตึก 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ลักขณา บุญอาจดร.สมาพร ศิริลาภ
76-83

ข่มขืน : ปัญหาความรุนแรงทางเพศ

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
84-87

ารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เต็ม)  

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากการพัฒนาโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

ดร.พิมล  วิเศษสังข์
1-11

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

กาญจนา   ชัยชุมพล 
12-16

 

หลักการตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศสำหรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศราวุฒิ  แสงคำ
17-22

 

จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้ชุมชนเกิดความยังยืน

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์
 23-25
 

ประเด็นเทคนิคทางกฎหมายและหลักนิติธรรม

ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวศิน, ราชบัณฑิต
26-33

 

เส้นทางการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม

ดร.สมพร  ศิริลาภ
34-40

 

การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

ปุญชรัสมิ์  ศรีนะพันธ์
41-45
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักและประพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย

ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน
46-54
 

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตามรูปแบบ CIPP Model อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อดุลย์  วรรณชาติ, ดร.นิพลธ์  มานะสถิตพงศ์
55-61
 

ความสนใจในกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

วลีรัตน์  โคตรสังข์, ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน
62-68

การพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

พัสราภรณ์  ยี่สารพัฒน์, ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน
69-77

การบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กรณศึกษาบ้านหนองตาเข็ม  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

บุษยรัตน์  สมสวยดร.โกศล  สอดส่อง
78-86

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อุดร  ไชยภักดีรศ.ดร.สมาน  อัศวภูมิ
87-95

การประเมินการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดน-กัมพูชา อีสานใต้

สมควร  โมทะจิตร
96-108
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ:กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล5  (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)

ละเอียด บุญเจริญ
109-119
 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานบริการในสถานบริการ ในเขตเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

อาภรณ์ ดีรื่นรัมย์รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล
 120-127
 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

กนกวรรณ  ขันเงินดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน
128-133
 

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐพร ส่งสุขดร.โกศล   สอดส่อง
134-141
 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

พรทิพย์  แก้ววงษา, รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช
142-150
 

คุณภาพและปัญหาการให้บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1

ธัญลักษณ์  แก้วเนตรผศ.ดร.อนุศัดดิ์  เกตุศิริ, ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ์
151-155
 

กลยุลธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสเต็กเฮาส์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ธีมาณัฏฐ์  เทียมทัศน์ดร.จตุรงค์ ศรีวงวรรณะผศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ์
156-160
 

 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล่มืองศรีสะเกษ

เมทินี  ณุศรีจันทร์ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐผศ.ชื่น  ศรีสวัสดิ์
161-165
 

ผู้ปริทัศน์ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ลายแทงนักคิด                              

ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์
166-173
 

หนังสือ : กระบวนทัศน์ใหม่ ทางการศึกษา : กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21  ผู้เขียน: รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

 ดร.สมาพร ศิริลาภ
174-177
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เต็ม)  

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา: พฤติกรรมและกฎหมาย

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ และคณะ
1-3

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ในพื้นที่ชานเมืองและชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช      

รศ.สมศักดิ์ บุตราช
14-20

 

ปัญหาการบังคบใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด

สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์
21-28

 

สภาพการบริหารตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดยโสธร

สุดาวรรณ พรมลีรศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ
29-38
 

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อุดร ไชภักดีรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
39-49

 

บทบาทผู้นำของผู้บริหารสถามศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

จารุณีย์ พรมสีใหม่รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
 50-60

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

อรณา ศรีสมุทรรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ
61-72
 

ศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

พัชรวลัย บรรเทา
73-81
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร

ศุภรางค์ แสงหิรัญ
82-94
 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เต็ม) 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การพัฒนาทักษะการให้บริการสุขภาพแนวใหมของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เยาวลักษณ์ มีบุญมาก และคณะ
1-14

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

จิริยา อินทนา และคณะ
15-28

ปัญหาและความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว     กรณีศึกษา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ และคณะ
29-44

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม และคณะ  
 45-56

ความรู้และทัศนคติต่อการออกกําลังกายของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ศศธร น้อยอามาตย์ และคณะ
57-67

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวาน กรณีศึกษา หมู่ที่ 13 ตําบลแพงใหญ่ อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

น่ารัก จุดาบุตร และคณะ
68-76

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

รุ่งฤทัย บุญทศ และคณะ
 77-85

ทัศนคติของแรงงานก่อสร้างต้อความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ศราวุฒิ แสงคํา และคณะ
86-98

การเข้ารหัสผ่านระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของการส่งข้อมูลยืนยันตัวตน

อมฤทธิ์ จันทนลาช
 99-104

โครงสร้างอํานาจหน้าที่ของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใต้การกํากับดูแลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์เสาวลักษณ์ หีบแก้ว    
105-120

นโยบายยาเสพติดและกฎหมายยาเสพติด: สงครามยาเสพติดและการยุติสงคราม

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ศ.ตรเีนตร สาระพงษ์
121-138

แนวทางการพัฒนาการดำเนินคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมือง

กันยารัตน์ สุทธิมนัสดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค
139-147

โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ ที่เหมาะสมของนักเรียนมุสลิม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
 All

การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  โดยประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบอิสลามของนักเรียนมุสลิม โรงเรียนบ้านระแว้ง ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์
 All

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เต็ม) 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

สุรีพร บัวจีนดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา
1-14

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดแบบตรง

มณฑิรา แก้วตา
15-29

 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

อภิญญา เนื่องหล้าดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา
30-43 

 

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด

อานุภาพ แก้วศักดิ์ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา 
44-57

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การนำไปใช้ในการศึกษาพยาบาล

ดร. เยาวลักษณ์ มีบุญมากรุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์วิริยา โพธิ์ขวาง
58-67

 

การสอนบูรณาการแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

จิริยา อินทนาเพลินตา พรหมบัวศรีเยาวลักษณ์ มีบุญมากกัลยา ศรีมหันต์นุจรี ฮะค่อมรุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์
68-80
 

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์
81-87

 

มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กรรณิการ์ กิจนพเกียรติจิริยา อินทนาอัศนี วันชัยกนิพันธ์ ปานณรงค์วิริยาโพธิ์ขวาง-ยุสท์
88-94

การศึกษาประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

ดร.เพลินตา พรหมบัวศรีจิริยา อินทนาดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมากนพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ
95-105
 

ผลของการฝึกอบรมโดยใช้การสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

ฉัทฐกร ธัญเกียรติดร. เยาวลักษณ์ มีบุญมากเพลินตา พรหมบัวศรีจิริยา อินทนา
106-115
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงศ์ดร.ชุติมา มาลัยนพวรรณ ดวงจันทร์ดนุลดา จีนขาวขำ
116-128
 

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

ฐณิชา สาลีพันธ์ลัญจกร เสวตะปรวุฒิ เมืองอู่พิชยา อุโฆษอารามิก
129-134

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

อัสฟีญ่า หะยีดาโอ๊ะกิ่งกนก รักษนาเวศวาสินี ทีคำเกษฐณิชา สาลีพันธ์
135-139

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

จริยา เศรษฐชนะศรศักดิ์ ตันตะโนกิจรมย์กมล วิจิตรจันทร์
140-145

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชญาภัทร พันธ์งามรมย์กมล วิจิตรจันทร์ดาวเรือง สายจันทร์
146-151

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกข้าวในหมู่บ้านโคกกู่ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ตรีเนตร สาระพงษ์คนธนันท์ อุตชุมพิสัยกฤตนัย มณีนวล
152-158

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)  

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2  

เรื่อง

ผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิชาญ แสงสุขวาว และคณะ
1-8

การศึกษาระดับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอุบลราชธานี

ปิยะภรณ์  จิรตรัยรัตน์กุล  และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์
9-14

คุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชัยธัช จันทร์สมุด และคณะ
15-20

การเตรียมตำรับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น

กัญจนภรณ์ ธงทอง และคณะ
21-28

ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

 อธิเมศร์  ด้วงเงิน  และคณะ
39-36

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ

ชัชฏารัตน์  มุกดา และคณะ
37-44

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลี้ยงดูด้านการบริโภคอาหารของมารดาที่มีบุตรอายุ 0 - 5 ปี เมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ชญาภัทร พันธ์งาม
45-53

ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี

ธมลวรรณ  สมศรีรื่น และพิทยา บุญอินทร์
54-61

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ

อมฤทธิ์  จันทนราช และคณะ
62-69

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคยาชุดของประชากรบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

เสาวนีย์ ลาเสือ, ปรวุฒิ  เมืองอู่ และกนิพันธ์  ปานณรงค์
70-76

พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

พึงพิศ  การงาม, รุ่งฤทัย  บุญทศ  และศศิวรรณ  หอมแก้ว
77-91

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ และธนิดา สถิตอุตสาคร
92-96

สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ
97-106

ภาวะความเครียดของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

นงลักษณ์  วิชัยรัมย์ และวิมลพรรณ สิริกาญจนาทัศน์
107-116

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

กนิพันธุ์ ปานณรงค์  และคณะ
117-125

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิในประชาชนอายุ 45-55 ปี หมู่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐยาน์  บุญมาก และคณะ
126-134

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

นรรธพงศ์ ใครเครือ และคณะ
135-140

ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

นภสวรรณ  ศรีสุข, เขมรัศน์ มณีสุวรรณ และดร.อุทัย อร่ามเรือง
141-148

ภาพลักษณ์พยาบาล ที่มีต่อสาธารณชน ที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

สัจจา เสวกเสนีย์, พงษ์วรินทร์ ศรีอินทร์ และเมธิตา จิรกิจบุญญา
149-155

การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

จินตนา  กิ่งแก้ว, อาริยา  หลอดเข็ม และซูรียา รอแม
156-164

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา

ชาริณี กระตุฤกษ์
165-175

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเปิดเสรีธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ

ปรัชพร สีโท
176-181

แนวทางการควบคุมอาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย : ศึกษากรณีการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง

ฐณิชา สาลีพันธ์, ปานเทพ ฝอยทอง และวาสินี ทีคำเกษ
182-190

ผลกระทบการใช้สิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาในความผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ฐณิชา สาลีพันธ์
191-197

ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่นกมล  สังสุทธิพงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร
198-210

การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

ปุณยนุต คนพูดเพราะ
211-222

ระบบตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการของประเทศไทย โดยองค์กรภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น

พันตำรวจโท ดร. สมนึก  เขมทองคำ, ฐณิชา สาลีพันธ์ และดร. พอพันธุ์  สนเจริญ
223-238

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กิตติธัช ยูระทัย
239-251

กฎหมายไทยกับการกำหนดบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟู ผู้ต้องขังในเรือนจำให้กลับคืนสู่สังคม ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์
252-258

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ศึกษากรณีสถานีอัดประจุไฟฟ้า

 สิทธิอัต บัวทอง
259-268

นโยบายสาธารณะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย

แวววรรณ ก้องไตรภพ  และคณะ
269-275

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค : ศึกษากรณีเครื่องมือแพทย์ ชนิดเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย

อภิรักษ์ คงคาเพชร  และดร.นิสิต อินทมาโน
276-286

ความจำเป็นในการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในกิจการตำรวจรถไฟ

พริสร  คิสาลัง
287-299

แรงงาน Freeter ในสังคมญี่ปุ่น: สถานการณ์ ปัญหาและมาตรการภาครัฐ

เสาวลักษณ์ หีบแก้ว
300-316

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าธุรกิจการบินในประเทศไทย : ศึกษากรณี เปรียบเทียบการกำหนดราคาตั๋วโดยสารของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย

นพพรศิริ เหลืองาม
317-322

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็งกำไรค้าเงินทางอินเทอร์เน็ตของตัวแทนโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์

นรา สมบูรณ์
323-333

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ปุณยภรณ์  แสงเทศ
334-343

มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

เทิดพงศ์ เขจรรักษ์
344-354

การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด

กฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์
355-364

ปัญหามาตรการควบคุมการลักอบค้าสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเมทแอมเฟตามีน ศึกษากรณี ซูโดอีเฟดรีน

ฉัตรแก้ว ยิ่งศักดิ์มงคล และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ
365-370

การให้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทาผิดในคดียาเสพติด

นามบัญญัติ มะโรตระกูล และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ
371-377

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)