บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การคิดแบบหมวก 6 ใบ

ผศ.ดร.พรพิมล พงศ์สุวรรณ

4-6

Download

ลักษณะผู้บริหารที่จะนำองค์การไปสู่ความสำเร็จ

ดร.กฤษณะ บุหลัน

 7-12

 Download

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท วอยซ์ทีวี จำกัด

ประกายดาว ศิริพรรณาภิรัตน์รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

 13-20

 Download

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมออกกำลังกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จ่าสิบเอกหญิงเดือนเพ็ญ ขวัญรักษ์นาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

 21-31  Download

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารสดและการเก็บถนอมอาหารของเจ้าของร้านค้าในเขตตำบลหนองขวาว อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ปาริชาต ยลถวิลดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

 32-43

 Download

ความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ตำบลยาง อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

วัลยาง ยางงามนาวาอากาศโทหญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก

 44-58

 Download

คุณลักษณะการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วรญา วงศ์เศษดร.ปานวาด วรกาญจนบุญ

 59-66  Download
สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

รัตตินันท์ ศุภพงษ์พันธุ์ดร.ภาสกร อินทรารุณ

 67-78  Download
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของบุคลากรในเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ดารารัตน์ จงกลดร.กฤษณะ บุหลัน

 79-88  Download

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานในการรับชำระภาษีโรงเรือนโรงเรือนและที่ดินของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

เยาวภา ชาติประเสริฐดร.กฤษณะ บุหลัน

 89-96  Download

ความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจต่อการดำเนินงานแก้ไขบัญหายาเสพติดของสถานีตำรวจภูธรห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ดาบตำรวจอุทัย ศรไชยดร.กฤษณะ บุหลัน

 97-108  Download
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมปลอดเหล้าเข้าศาสนสถานเขตเทศบาลตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

พระครูวิสุทธิสันติธรรม/แสดกระโทกดร.ปานวาด วรกาญจนบุญ

 109-117  Download

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว

118-122  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)

    Download

 

 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การส่งเสริมสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย

รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล

1-4

Download

การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ดร.พิษณุ อภิสมาจารโยธิน

 5-9

 Download

การเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.เรวัฒน์ ค้าขาย

10-16

 Download

การจัดการความรู้จากงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเอกชน

ดร.ฬิฎา สมบูรณ์

 17-24 Download

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก็บงา อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

สมเกียรติ จินดาวรศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

 25-37

 Download

คุณภาพการให้บริการตามโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจรบริการประชาชนเชิงบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

พรตา ประสารทองดร.กฤษณะ บุหลัน

 38-46

 Download

การพัฒนารูปแบบการจัดการการเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1

เชาวลิต สาตร์นอก 47-54  Download
การพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับนักศึกษาแพทย์ศิริราช

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธินรศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

 55-64  Download

ปัญหาและอุปสรรคผลกระทบและแนวทางการพัฒนาตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร

ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 67-72  Download

ภาวะผู้นำ และความพึงพอใจของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ดำรง ใสแสงผศ.สุดใจ บุญอารีย์ผศ.ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง

 73-77  Download

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวทางการใช้พลังงานหมุนเวียนกรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.สนธยา เกาะสมบูรณ์  78-82  Download
รูปแบบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.พิมุกต์ สมชอบผศ.นรีนุช ยุวดีนิเวศ

 83-91  Download

หนังสือ:ทางนิพพาน

ชัยวุฒิ เทโพธิ์

92-95  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์: มิติทางจิตวิญญาณในการทำงาน

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์

1-9

Download

อัตลักษณ์และความรุนแรงทางเพศของวยรุ่นไทยในอินเตอร์เน็ต

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

10-14

 Download

การวิจัยเชิงอนาคต

ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์

15-27

 Download

การวิจัยสถาบัน: เครื่องมือสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดร.ฬิฏา สมนา

 28-34  Download

คู่มือการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถามศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ปิยนารถ สาระวงศ์ และรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

35-44

 Download

สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลาชธานี เขต 3

ลีนวัตร ฉัตรสุวรรณ และรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

 45-55

 Download

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิง ในเขตตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วิทิน สร้อยเพชร และดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์ 56-68  Download
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของมารดาทีมีบุตรต่ำว่า 1 ปี ที่มารับบริการ โรงหมอแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงสี สุพักดี และดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ์  69-77  Download

ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้เรื่องการตรวจคัดกรองสุขภาพ สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บ้านหนองแก ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอบลราชธานี

สุชาดามณี บุญจรัส 78-86  Download

ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ไพลูนณ์ เปี่ยมปรัชญากุล และดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล

87-94  Download

ความคิดเห็นขอองผู้สูงอายุต่อารรับเบี้ยยังชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

สิริธัญ กองแก้ว และดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล  95-101  Download

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลาชธานี เขต 3

เขมณัฏฐ์ ธรณีและดร.ไพวุฒิ ลังกา

102-111  Download

บทความปริทัศน์

พระปราโมทย์ ปาโมชฺโช และนายสุรพลสายพานิช

112-115  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (ฉบับเต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

กรอบและแนวทางในการจัดเก็บภาษีอากรซึ่งเป็นนายได้หลักขององค์กรปกครอบส่วนท้องถิ่น

ดร.โกศล สอดส่อง

1-7

Download

ประสิทธิภาพของพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์กับการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ไพรสุวรรณ คะณะพันธ์

8-13

 Download

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

กาญจนา ชัยชุมพล

14-19

 Download

การบริหารงานพัสดุของสถานศึกษา สังกัดสำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ทะนงศักดิ์ แก้วศรีทอง ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น

 20-28  Download

ปัญหาการพัฒนาผลงานวิชาการของครูที่ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

จารุณี แก้วศรีทองดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น

 

29-37

 Download

การปราบปรามแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ลักลอมหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจังหวัดสระแก้ว

ดร.สุรศิกดิ์ คนมั่น

38-44

 Download

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

อุไรวรรณ มณีล้ำ ดร.ชวนคิด มะเสนะ 45-55  Download
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พิกุล แสวงสุข ศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  56-67  Download

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำผิดวินัยและความประพฤตินักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กิจชัย ชิณโคตร ดร.สุวิมล โพธิ์กลิ่น 68-77  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

สุขภาพกับคนไทยยุคเจนเนอเรชั่นศตวรรษที่ 21 ในการทำงาน

ศร.ดร.พาณี สีตกะลิน

5-12

Download

การสื่อสารสุขภาพในสถานการณ์วิกฤต          

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

13-16

 Download

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

ดร.สิริพร แสนทวีสุข

17-20

 Download

ความเป็นหนึ่งในการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข ในการนับถือศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม

ดร.โกศล สอดส่อง

 21-25  Download

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม (Hail Trip) สำหรับนักศึกษาแพทย์ศิริราชชั้นปีที่ 2

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธินรศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์

26-33

 Download

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทย

รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุ่มริ้ว

 34-40

 Download

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจ่ายยาจากสมุนไพรของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

นราวดี แก้วคำรศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล 41-47  Download
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอดในหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุภาพร วสุอังกูรรศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล  48-54  Download

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

รชตพร น้อยนินดร.อภิชา พรเจริญกิจกุล 55-62  Download

ความคิดเห็นของข้าราชการครูต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา

พรรณิภา กลีบบัวทองดร.สุรีรัตน์ โบจรัส  63-69 Download

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อปัจจัยที่เอื้อยต่อการตัดสินใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

นงเยาว์ ออกรรัมย์ดร.สมาพร ศิริลาภ 70-75 Download

ภาวะผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสตึก 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

ลักขณา บุญอาจดร.สมาพร ศิริลาภ 76-83 Download

ข่มขืน : ปัญหาความรุนแรงทางเพศ

ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

84-87

Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การวิจัยและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทเรียนจากการพัฒนาโรงเรียนบ้านเมืองน้อย

ดร.พิมล  วิเศษสังข์

1-11

Download

วัยรุ่นหญิงกับการตั้งครรภ์ : ผลกระทบทางสุขภาพและสังคม

กาญจนา   ชัยชุมพล 

12-16

 Download

หลักการตรวจวัดจุลินทรีย์ในอากาศสำหรับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศราวุฒิ  แสงคำ

17-22

 Download

จัดการท่องเที่ยวอย่างไรให้ชุมชนเกิดความยังยืน

ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์

 23-25  Download

ประเด็นเทคนิคทางกฎหมายและหลักนิติธรรม

ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวศิน, ราชบัณฑิต

26-33

 Download

เส้นทางการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษาสู่สังคม

ดร.สมพร  ศิริลาภ

34-40

 Download

การสร้างเสริมสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัยในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข

ปุญชรัสมิ์  ศรีนะพันธ์ 41-45  Download
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนักและประพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางที่ไม่ได้มาตรฐานของผู้หญิงไทย

ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

46-54  Download

การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตามรูปแบบ CIPP Model อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อดุลย์  วรรณชาติ, ดร.นิพลธ์  มานะสถิตพงศ์

55-61  Download

ความสนใจในกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตของนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

วลีรัตน์  โคตรสังข์, ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

62-68 Download

การพัฒนาทักษะทางสังคมในด้านการสื่อสารของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ

พัสราภรณ์  ยี่สารพัฒน์, ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

69-77 Download

การบริหารจัดการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง กรณศึกษาบ้านหนองตาเข็ม  ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

บุษยรัตน์  สมสวยดร.โกศล  สอดส่อง 78-86 Download

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อุดร  ไชยภักดีรศ.ดร.สมาน  อัศวภูมิ

87-95

Download

การประเมินการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามแนวชายแดน-กัมพูชา อีสานใต้

สมควร  โมทะจิตร

96-108  Download

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ:กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล5  (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)

ละเอียด บุญเจริญ 109-119  Download

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานบริการในสถานบริการ ในเขตเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ

อาภรณ์ ดีรื่นรัมย์รศ.ดร.เฉลิมพล  ตันสกุล

 120-127  Download

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน ตำบลโพธิ์  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ

กนกวรรณ  ขันเงินดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน

128-133  Download

การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐพร ส่งสุขดร.โกศล   สอดส่อง

134-141  Download

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

พรทิพย์  แก้ววงษา, รศ.ดร.ปิยกนิฏฐ์  โชติวนิช 142-150  Download
คุณภาพและปัญหาการให้บริการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต1

ธัญลักษณ์  แก้วเนตรผศ.ดร.อนุศัดดิ์  เกตุศิริ, ผศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ์

151-155  Download

กลยุลธ์การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสเต็กเฮาส์ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

ธีมาณัฏฐ์  เทียมทัศน์ดร.จตุรงค์ ศรีวงวรรณะผศ.ดร.เพ็ญศิริ  โชติพันธ์

156-160  Download
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ของผู้บริโภคในเขตเทศบาล่มืองศรีสะเกษ

เมทินี  ณุศรีจันทร์ผศ.ดร.นลินี ทองประเสริฐผศ.ชื่น  ศรีสวัสดิ์

161-165  Download
ผู้ปริทัศน์ : รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ ลายแทงนักคิด                               ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ 166-173  Download

หนังสือ : กระบวนทัศน์ใหม่ ทางการศึกษา : กรณีทัศนะต่อการศึกษาศตวรรษที่ 21  ผู้เขียน: รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ

 ดร.สมาพร ศิริลาภ 174-177  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา: พฤติกรรมและกฎหมาย

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ และคณะ

1-3

Download

การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล ในพื้นที่ชานเมืองและชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช      

รศ.สมศักดิ์ บุตราช

14-20

 Download

ปัญหาการบังคบใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในคดียาเสพติด

สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์

21-28

 Download

สภาพการบริหารตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอในจังหวัดยโสธร

สุดาวรรณ พรมลีรศ.ดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ

29-38  Download

ภาวะผู้นำเชิงพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี

อุดร ไชภักดีรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

39-49

 Download

บทบาทผู้นำของผู้บริหารสถามศึกษาตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

จารุณีย์ พรมสีใหม่รศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ

 50-60

 Download

ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

อรณา ศรีสมุทรรศ.ดร.สมาน อัศวภูมิ 61-72  Download

ศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28

พัชรวลัย บรรเทา 73-81  Download

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร

ศุภรางค์ แสงหิรัญ 82-94  Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เต็ม)

    Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การพัฒนาทักษะการให้บริการสุขภาพแนวใหมของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

เยาวลักษณ์ มีบุญมาก และคณะ

1-14

Download

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

จิริยา อินทนา และคณะ

15-28

 Download

ปัญหาและความต้องการของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว     กรณีศึกษา อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์ และคณะ

29-44

 Download

พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องสําอางของนักศึกษามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม และคณะ  

 45-56  Download

ความรู้และทัศนคติต่อการออกกําลังกายของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ศศธร น้อยอามาตย์ และคณะ

57-67

 Download

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งผลต่อโรคความดันโลหิตในผู้ป่วยเบาหวาน กรณีศึกษา หมู่ที่ 13 ตําบลแพงใหญ่ อําเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

น่ารัก จุดาบุตร และคณะ 68-76  Download

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

รุ่งฤทัย บุญทศ และคณะ

 77-85

 Download

ทัศนคติของแรงงานก่อสร้างต้อความปลอดภัยในการทํางาน กรณีศึกษา เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ศราวุฒิ แสงคํา และคณะ 86-98  Download

การเข้ารหัสผ่านระบบเครือข่ายเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของการส่งข้อมูลยืนยันตัวตน

อมฤทธิ์ จันทนลาช  99-104  Download

โครงสร้างอํานาจหน้าที่ของรัฐบาล สปป.ลาว ภายใต้การกํากับดูแลของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว

ผศ.ตรีเนตร สาระพงษ์ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์เสาวลักษณ์ หีบแก้ว    

105-120  Download

นโยบายยาเสพติดและกฎหมายยาเสพติด: สงครามยาเสพติดและการยุติสงคราม

ว่าที่ ร.ต.ศรัณยู โสสิงห์ศ.ตรเีนตร สาระพงษ์ 121-138  Download

แนวทางการพัฒนาการดำเนินคดีอาญาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมือง

กันยารัตน์ สุทธิมนัสดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค

139-147 

 Download

โปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ทฤษฎีความสามารถของตนเองเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ ที่เหมาะสมของนักเรียนมุสลิม อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

 ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์

 All

 Download

การใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  โดยประยุกต์ใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมแบบอิสลามของนักเรียนมุสลิม โรงเรียนบ้านระแว้ง ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 ดร.ชูศักดิ์ เพรสคอทท์

 All

 Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เต็ม)

 

 

Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 

ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกในสัญญาเพื่อให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556

สุรีพร บัวจีนดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา

1-14

Download

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545: ศึกษากรณีการคุ้มครองผู้บริโภคการซื้อขายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์หรือตลาดแบบตรง

มณฑิรา แก้วตา

15-29

 Download

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบพิทักษ์คุณธรรมของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

อภิญญา เนื่องหล้าดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา

30-43 

 Download

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด

อานุภาพ แก้วศักดิ์ดร.วชิราภรณ์ พวงจินดา 

44-57 Download

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง: การนำไปใช้ในการศึกษาพยาบาล

ดร. เยาวลักษณ์ มีบุญมากรุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์วิริยา โพธิ์ขวาง

58-67

 Download

การสอนบูรณาการแนวคิดการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สู่อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

จิริยา อินทนาเพลินตา พรหมบัวศรีเยาวลักษณ์ มีบุญมากกัลยา ศรีมหันต์นุจรี ฮะค่อมรุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงค์

68-80  Download

อิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

สุรัสวดี กัลยาสิทธิ์ว่าที่ ร.ต.วรเชษฐ์ ธรรมวงศ์

81-87

 Download

มุมมองสุขภาพกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

กรรณิการ์ กิจนพเกียรติจิริยา อินทนาอัศนี วันชัยกนิพันธ์ ปานณรงค์วิริยาโพธิ์ขวาง-ยุสท์

88-94

Download

การศึกษาประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

ดร.เพลินตา พรหมบัวศรีจิริยา อินทนาดร.เยาวลักษณ์ มีบุญมากนพ.ฉัทฐกร ธัญเกียรติ

95-105

 Download

ผลของการฝึกอบรมโดยใช้การสะท้อนคิดต่อสมรรถนะการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี

ฉัทฐกร ธัญเกียรติดร. เยาวลักษณ์ มีบุญมากเพลินตา พรหมบัวศรีจิริยา อินทนา

106-115

 Download

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานตามการรับรู้ของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

รุ่งทิพย์ ไชยโยยิ่งยงศ์ดร.ชุติมา มาลัยนพวรรณ ดวงจันทร์ดนุลดา จีนขาวขำ

116-128  Download

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

ฐณิชา สาลีพันธ์ลัญจกร เสวตะปรวุฒิ เมืองอู่พิชยา อุโฆษอารามิก

129-134

Download
 

สาเหตุความเครียดของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

อัสฟีญ่า หะยีดาโอ๊ะกิ่งกนก รักษนาเวศวาสินี ทีคำเกษฐณิชา สาลีพันธ์

135-139

Download
 

สาเหตุและการจัดการกับความเครียดของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

 

จริยา เศรษฐชนะศรศักดิ์ ตันตะโนกิจรมย์กมล วิจิตรจันทร์

140-145

Download
 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในเขตพื้นที่บ้านหนองแก้ว ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ชญาภัทร พันธ์งามรมย์กมล วิจิตรจันทร์ดาวเรือง สายจันทร์

146-151 Download
 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพของเกษตรกรปลูกข้าวในหมู่บ้านโคกกู่ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ตรีเนตร สาระพงษ์คนธนันท์ อุตชุมพิสัยกฤตนัย มณีนวล

152-158 Download
วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ฉบับเต็ม)     Download

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

 

เรื่อง

ผู้แต่ง

หน้า

ดาวน์โหลด

การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานบัญชีในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิชาญ แสงสุขวาว และคณะ

1-8

Download

การศึกษาระดับความผูกพันในงานของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตอุบลราชธานี

ปิยะภรณ์  จิรตรัยรัตน์กุล  และรองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณา งามศักดิ์

9-14

Download

คุณสมบัติของดินที่ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ระหว่างพื้นที่อำเภอเขาวงและอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินธุ์

ชัยธัช จันทร์สมุด และคณะ

15-20

Download

การเตรียมตำรับยาเม็ดหญ้าปักกิ่งจากผงพ่นแห้งของน้ำคั้น

กัญจนภรณ์ ธงทอง และคณะ

21-28

Download

ปัจจัยสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวโบราณสถานในจังหวัดศรีสะเกษ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย

 

อธิเมศร์  ด้วงเงิน  และคณะ

39-36

Download

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
เป็นพลังงานทดแทนของผู้ใช้รถในจังหวัดศรีสะเกษ

ชัชฏารัตน์  มุกดา และคณะ

37-44

Download

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเลี้ยงดูด้านการบริโภคอาหารของมารดาที่มีบุตรอายุ 0 - 5 ปี เมืองจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ชญาภัทร พันธ์งาม

45-53

Download

ความพึงพอใจในการใช้โทรทัศน์วงจรปิดของผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อในสถานีบริการน้ำมัน จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี

ธมลวรรณ  สมศรีรื่น และพิทยา บุญอินทร์

54-61

Download

พฤติกรรมการตัดสินใจใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของบริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในจังหวัดศรีสะเกษ

อมฤทธิ์  จันทนราช และคณะ

62-69

Download

ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคยาชุดของประชากรบ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

เสาวนีย์ ลาเสือ, ปรวุฒิ  เมืองอู่ และกนิพันธ์  ปานณรงค์

70-76

Download

พฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยอย่างเอื้ออาทรของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

พึงพิศ  การงาม, รุ่งฤทัย  บุญทศ  และศศิวรรณ  หอมแก้ว

77-91

Download

พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ และธนิดา สถิตอุตสาคร

92-96

Download

สุขภาวะและปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ศราวุฒิ แสงคำ และคณะ

97-106

Download

ภาวะความเครียดของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

นงลักษณ์  วิชัยรัมย์ และวิมลพรรณ สิริกาญจนาทัศน์

107-116

Download

ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

กนิพันธุ์ ปานณรงค์  และคณะ

117-125

Download

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคหนอนพยาธิในประชาชนอายุ 45-55 ปี หมู่ 6 บ้านหนองแวง ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐยาน์  บุญมาก และคณะ

126-134

Download

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

นรรธพงศ์ ใครเครือ และคณะ

135-140

Download

ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ

นภสวรรณ  ศรีสุข, เขมรัศน์ มณีสุวรรณ และดร.อุทัย อร่ามเรือง

141-148

Download

ภาพลักษณ์พยาบาล ที่มีต่อสาธารณชน ที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

สัจจา เสวกเสนีย์, พงษ์วรินทร์ ศรีอินทร์ และเมธิตา จิรกิจบุญญา

149-155

Download

การปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลในการขึ้นฝึกปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ

จินตนา  กิ่งแก้ว, อาริยา  หลอดเข็ม และซูรียา รอแม

156-164

Download

การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา

ชาริณี กระตุฤกษ์

165-175

Download

มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการเปิดเสรีธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ

ปรัชพร สีโท

176-181

Download

แนวทางการควบคุมอาชญากรรมที่แตกต่างไปจากมาตรการทางกฎหมาย : ศึกษากรณีการนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแนวทาง

ฐณิชา สาลีพันธ์, ปานเทพ ฝอยทอง และวาสินี ทีคำเกษ

182-190

Download

ผลกระทบการใช้สิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาในความผิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ฐณิชา สาลีพันธ์

191-197

Download

ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ชื่นกมล  สังสุทธิพงศ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร

198-210

Download

การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

ปุณยนุต คนพูดเพราะ

211-222

Download

ระบบตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการสั่งคดีอาญาของพนักงานอัยการของประเทศไทย โดยองค์กรภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่น

พันตำรวจโท ดร. สมนึก  เขมทองคำ, ฐณิชา สาลีพันธ์ และดร. พอพันธุ์  สนเจริญ

223-238

Download

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

กิตติธัช ยูระทัย

239-251

Download

กฎหมายไทยกับการกำหนดบทบาทของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือ แก้ไข และฟื้นฟู ผู้ต้องขังในเรือนจำให้กลับคืนสู่สังคม ศึกษาเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ภัฏฐิญา สิริบวรพิพัฒน์

252-258

Download

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในกิจการค้าปลีกไฟฟ้าตามพระราชบัญญัติ การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ศึกษากรณีสถานีอัดประจุไฟฟ้า

 

สิทธิอัต บัวทอง

259-268

Download

นโยบายสาธารณะและหลักความรับผิดชอบต่อสังคม : กรณีศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ตราผลิตภัณฑ์ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มกีฬาไทย

แวววรรณ ก้องไตรภพ  และคณะ

269-275

Download

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค : ศึกษากรณีเครื่องมือแพทย์ ชนิดเต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย

 

อภิรักษ์ คงคาเพชร  และดร.นิสิต อินทมาโน

276-286

Download

ความจำเป็นในการถ่ายโอนภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยในกิจการตำรวจรถไฟ

พริสร  คิสาลัง

287-299

Download

แรงงาน Freeter ในสังคมญี่ปุ่น: สถานการณ์ ปัญหาและมาตรการภาครัฐ

เสาวลักษณ์ หีบแก้ว

300-316

Download

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าธุรกิจการบินในประเทศไทย : ศึกษากรณี เปรียบเทียบการกำหนดราคาตั๋วโดยสารของประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย

นพพรศิริ เหลืองาม

317-322

Download

ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเก็งกำไรค้าเงินทางอินเทอร์เน็ตของตัวแทนโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์

นรา สมบูรณ์

323-333

Download

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรงของนักเรียนอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ปุณยภรณ์  แสงเทศ

334-343

Download

มาตรการคุ้มครองทางกฎหมายเกี่ยวกับนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

เทิดพงศ์ เขจรรักษ์

344-354

Download

การเยียวยาความเสียหายที่มิใช่ตัวเงินจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ผิดพลาด

กฤตพร รัตนะพรพิพัฒน์

355-364

Download

ปัญหามาตรการควบคุมการลกั ลอบค้าสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตเมทแอมเฟตามีน ศึกษากรณี ซูโดอีเฟดรีน

ฉัตรแก้ว ยิ่งศักดิ์มงคล และศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ

365-370

Download

การให้ข้อมูลทสี่ าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปราม
การกระทาผิดในคดียาเสพติด
นามบัญญัติ มะโรตระกูล และ ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ 371-377 Download

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ฉบับเต็ม)

   

Download