นโยบายการจัดพิมพ์

     วารสารเป็นวารสารราย 6 เดือน ออกปีละ 2 ฉบับ โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์

    - บทความจะต้องอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ

    - บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น

    - บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

    - บทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะมีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท

 

การเตรียมต้นฉบับ

    บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ ต้องพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้นฉบับพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 หน้าเดียว ความยาวไม่เกิน 15 หน้า และต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้

    - ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหน้า ขนาดตัวอักษรใหญ่กว่าชื่อผู้แต่ง
    - ชื่อผู้แต่ง (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ถัดลงมาจากชื่อเรื่องและใช้ขนาดตัวอักษรเล็กกว่าชื่อเรื่อง
    - ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (Affiliation) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ที่ท้ายหน้า (footer) โดยไม่ระบุตำแหน่งทางวิชาการหรือสถานภาพใดๆ โดยสังกัดของผู้แต่งต้องมีเพียงสังกัดเดียว (หากมีหลายสังกัดให้เลือกเพียง 1 สังกัด) และเรียงลำดับจากหน่วยงานระดับตั้น ไปจนถึงหน่วยงานหลัก เช่น สาขาวิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
   - ข้อมูลการติดต่อผู้แต่ง โดยให้ระบุเป็นอีเมลของผู้แต่ง ใส่ต่อท้ายจากชื่อหน่วยงานที่สังกัด
   - บทคัดย่อ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 200 คำ
   - คำสำคัญ (Keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยภาษาไทยใส่ไว้ด้านล่างบทคัดย่อ ภาษาอังกฤษใส่ไว้ด้านหลัง Abstract
   - เนื้อหาของบทความ หากเป็นบทความวิจัย ให้จัดโครงสร้างของบทคามเรียงตามลำดับ คือ บทนำ วิธีการศึกษา ผลการศึกษา อภิปรายผล สรุปและข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
   -เอกสารอ้างอิง (Reference) กรณีที่มีการอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ให้ใช้การอ้างอิงแบบระบบชื่อ-ปี (name-year system) โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างท้ายของข้อความที่ต้องการอ้าง ในส่วนของการอ้างอิงท้ายบทความ ผู้เขียนจะต้องรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผู้เขียนใช้อ้างอิงในการเขียนบทความ และจัดเรียงตามตัวอักษรชื่อผู้แต่ง

 

การส่งบทความ

   ให้ส่งบทความต้นฉบับที่ http://1.179.194.123:8084/JournalMainForm.aspx?ShowSignIn=Show&UserType=Author กองบรรณาธิการจะแจ้งการได้รับและผลการพิจารณาให้ทราบ