1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงาน ข้อมูลผลการวิจัย งานวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ จากสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิทยาลัยและเครือข่ายด้านการศึกษาระดับประเทศ

     2. เพื่อรวบรวมบทความที่มีคุณภาพสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่เป็นวารสารวิชาการ

     3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานผลวิจัยและผลงานวิชาการ ของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั้งหน่วยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย