- หลักเกณฑ์การพิจารณา (เราก็เอาระเบียบ ม. เรื่องมาตรฐานมาลง)