ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

1. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รองศาสตราจารย์ วรวุฒิ เทพทอง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  ไชยกุลวัฒนา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

5. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล

มหาวิทยาลัยชินวัตร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา งามสุทรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีเนตร สารพงษ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8. ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

9. ดร.พงษ์เสริฐ ศรีพรหม

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

10. ดร.ประยงค์ แก่นลา

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

11. ดร.อาทิตย์ ทานิ

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

12. ดร.ปราโมทย์ ยังภู่

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

 

1. นางสาวฐณิชา สาลีพันธ์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

2. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณยู โสสิงห์

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

3. นางสาวปิยะนุช บัวสาย

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

4. Mr.Sean Anthony Hogen

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

5. Mr.RolleeRolstone

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา