• บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ (ต่อ)

          วารสารวิชาการ (อังกฤษ: academic / scientific / scholarly journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ...

  Read more: ...

 • บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์

          วารสารวิชาการ (อังกฤษ: academic / scientific / scholarly journal) หมายถึงวารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ...

  Read more: ...

 • วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2* * กลุ่มที่ 2 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)     วัตถุประสงค์  1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน 2. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา...

  Read more: ...